Klasik muhafazakarlık

Klasik muhafazakarlık ve özellikleri

Klasik muhafazakarlık, modern manada bilinçli ve teorik bir şekle 1790’da bürünmüştür. Klasik muhafazakarlığın kurucusu Edmund Burke‘dir. Edmund Burke Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler kitabı ile muhafazakar görüşü şekillendirmiştir. Reformlara eleştirel bir dille yaklaşmıştır. Edmund Burke ve Joseph de Maistre, muhafazakarlığın ilk temsilcileri sayılıyor. Klasik muhafazakarlığın özelliği nelerdir? Klasik Muhafazakarlık nedir? Muhafazakarlığın kurucusu kimdir?

Klasik muhafazakarlık, 1789’daki Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıktı. Edmund Burke’nin Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler çalışması, muhafazakarlığın temellerini attı. Edmund Burke ve Joseph de Maistre muhafazakalarlığın ana hatlarını belirlemiş fakat ideolojinin ismini koymamışlardır.  Muhafazakar ideoloji, Tocqueville gibi birçok düşünürün çalışmaları neticesinde ana hatlarını oluşturdu. Klasik muhafazakarlık, Fransız Devrimi’nde edinilen haklar olan yasalar önünde eşitlik ve yurttaş haklarına tepki gösterdi. İlerleyen zamanlarda ise 2. Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan seçme ve seçilme hakkına dayanan demokratik altyapıya karşı çıktı. Son olarak ise refah devleti anlayışına karşı çıktı.

Organik toplum ve milliyetçilik

Klasik muhafazakarlık

Aydınlanma sonrasında mevcut siyasal yapıdan memnun olmayan burjuvazi ile mevcut düzenin mücadelesi olarak anlaşılıyor. 18. yüzyılda başlayan hızlı değişimlere muhafazakar yapı karşı çıktı. Liberallerin yenilik olarak algıladığını klasik muhafazakarlar deformasyon olarak algıladı. Muhafazakar düşünceye göre, akılcılık ilkesi geleneksel yapıya, dine, alışkanlıklara, mevcut düzene ve adalete saygıyı ortadan kaldırdı. Muhafazakarlara göre akılcılık, toplumda deformasyonun sebebidir.

Klasik liberalizm

Klasik liberalizm

Muhafazakarlar, sanayileşme ile gelen kent yapılanmasının aile yapısına zarar verdiğini savundu. Fabrikaların üretimi arttığını ama toplumu yok ettiğini iddia etti. Yeni ekonomik yapının toplum yapısını yok ettiğini ve kitle toplumu yaratıldığını müdafa ettiler.

Muhafazakarlık, modernleşme karşıtıdır. Modernleşmenin toplumsal, kültürel ve siyasal yozlaşmayı yarattığını şiddetli bir dille savundular. Muhafazakarlar ideolojilerinin kökenini geleneksel toplum yapısının devamı üzerine inşa etti.

Faşizmin doktrini ve faşist ideolojinin doğuşu

Klasik muhafazakarlığın özellikleri

Liberalizm, bireyselcilik üzerine inşa edilmiştir. Aynı zamanda atomist bir toplum yapısı tasarlamıştır. Ancak muhafazakarlıkta temel alınan en küçük yapı birey değildir. Aile yapısını temel ve en küçük yapı olarak kabul etti. Aile toplumun en ilkel ve en sağlam birimidir. Ailenin ayakta kalması, modern kavram ile ulusun ayakta kalabilmesinin en önemli etkenidir. Devletin ayakta kalabilmesi için güçlü bir toplum yapısının olması, önemli bir ihtiyaç olarak görülüyor. Ünlü düşünür Bonald‘a göre, aile tıpkı bir monarşik yapı gibi tasarlanmıştır.

Klasik liberalizm

Klasik liberalizm

Bonald aile yapısını baba figürünün üzerine inşa etti. Babanın ailenin kralı olduğunu belirtti ve ailenin birlik ve düzenini babanın savunduğunu iddia etti. Aile, aile fertlerinin üretimi ve gelişimi için vardır. Aile, başlı başına bir yapıdır ve devlet ailenin korunması ile yükümlüdür. Sebebi ise aile devletin temelidir. Kısacası, aile devletin temelidir ve yeni liberal ve demokrat yapı aileyi ortadan kaldırıyor.

Klasik muhafazakarlıkta devletin rolü bireyin özgürlüğünü sağlamaktan ziyade, toplumu ve otoriteyi korumaktır. Toplumu korurken ise aileyi esas almayı öngörür.

Tek millet muhafazakarlığı

Muhafazakarlıkta Burke ve Bonald

Her iki düşünür de “iyi toplum” kavramları üzerinde durdu. İyi toplum ise Orta Çağ Avrupa devletleri içerisinde tasvir ediliyor. Burke, 18. ve 19. yüzyıldaki köklü değişimleri işaret ederek toplumdaki yozlaşmayı ortaya koydu. Toplumun yozlaşmasını ise düzenin ortadan kalması olarak algıladı. Bu nedenle, muhafazakarlık öncelikle liberalleri hedef alır. Düzeni muhafaza etme üzerine kurulu bu ideoloji, hızlı değişimin neden olduğu yozlaşmaya karşı direnç gösterdi. Bu yüzden, toplumda bugün dahi kendisine toplumsal bir altyapı bulabiliyor. Ortaya çıktığı dönemde de toplumda karşılığı vardı.

Facebook sayfamızı takip ediniz:

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek kısa yazılar:

Modern liberalizm ve modern liberalizmin özellikleri

Sosyal demokrasi ve Türkiye

Garip’in garip hikayesi